Algemene Voorwaarden van KANT B.V.

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

KANT: de besloten vennootschap KANT B.V., waarvan de handelsnaam is KANT advocatuur, gevestigd te Goor;
Cliënt: de contractspartij van KANT;
Overeenkomst: de contractuele verhouding tussen KANT en Cliënt, daaronder in het bijzonder begrepen een overeenkomst van opdracht tussen deze partijen.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige Overeenkomst.

3. Totstandkoming en uitvoering Overeenkomst
De Overeenkomst komt pas tot stand, nadat KANT deze heeft aanvaard. Cliënt stemt ermee in dat KANT de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door KANT of, indien nodig, door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KANT zal Cliënt de inhoud van de Overeenkomst, als uitvloeisel daarvan opgemaakte processtukken, gegeven adviezen en andere al dan niet schriftelijke uitingen van KANT niet aan derden verstrekken, behoudens voor zover met (impliciete) toestemming van KANT. Cliënt zal er tevens voor zorgen dat derden niet bekend worden met deze informatie, tenzij dat een directe relatie heeft met de Overeenkomst.

Cliënt stemt ermee in dat KANT digitaal correspondeert met hem en met derden, waaronder eventuele tegenpartijen en hun raadslieden, waarbij Cliënt zich ervan bewust is dat de vertrouwelijkheid van per e-mail verzonden informatie niet is gewaarborgd.

Cliënt geeft KANT last en volmacht om bij de uitvoering van de Overeenkomst al datgene te doen of na te laten dat KANT bij de uitvoering van de Overeenkomst wenselijk en noodzakelijk acht. Hieronder wordt begrepen het voor rekening van Cliënt sluiten van overeenkomsten, vaststellingsovereenkomsten daaronder begrepen.

Zowel Cliënt als KANT is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

4. Declaratie en de betaling daarvan
Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, is Cliënt voor de uitvoering van de Overeenkomst het bij het sluiten van de Overeenkomst afgesproken en door KANT aan Cliënt schriftelijk bevestigde honorarium verschuldigd, vermeerderd met de kosten die KANT in verband met de uitvoering van de overeenkomst maakt en vermeerderd met omzetbelasting.
Indien bij het sluiten van de Overeenkomst geen andersluidende afspraken zijn gemaakt tussen KANT en Cliënt, zullen, als de uitvoering van de overeenkomst langer duurt dan een maand, verrichte werkzaamheden per maand bij Cliënt in rekening worden gebracht.

In zaken die KANT voor Cliënt behandelt op grond van gefinancierde rechtsbijstand geldt het in dit artikel bepaalde slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoeging voor rekening komen van Cliënt.

Cliënt is niet bevoegd het aan KANT verschuldigde te verrekenen met tegenvorderingen.

Declaraties van KANT dienen te worden betaald binnen veertien dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is Cliënt van rechtswege in verzuim en is hij aan KANT een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de in hun verhouding geldende wettelijke rente.

Indien Cliënt in verzuim is en KANT aansluitend invorderingsmaatregelen jegens Cliënt neemt, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met die invordering verband houden ten laste van Cliënt met een minimum van 10% van het bedrag dat Cliënt aan KANT is verschuldigd.

De betaling van de declaratie van KANT door of ten behoeve van Cliënt strekt ten eerste in mindering van de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering van de vervallen rente en tot slot in mindering van de declaratie die het langst openstaat, ook al vermeldt Cliënt of de derde namens Cliënt bij de betaling anders.

5. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van KANT jegens Cliënt en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van KANT beperkt tot het bedrag van het in rekening gebracht honorarium, met een maximum van € 25.000,=.

Indien KANT bij de uitvoering van de Overeenkomst derden inschakelt en bij het gebruik door KANT van apparatuur, software, gegevensbestanden of andere zaken, zal KANT steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. KANT is echter niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door KANT bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden of andere zaken. KANT is daarnaast niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade. Indien dit in deze alinea omschreven beroep op uitsluiting van aansprakelijkheid van KANT in rechte niet wordt gehonoreerd geldt in ieder geval de aansprakelijkheidsbeperking die is omschreven in dit artikel onder a).

Alle vorderingsrechten en bevoegdheden van Cliënt jegens KANT vervallen een jaar nadat Cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met deze rechten of bevoegdheden.

6. Geschillen
Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Tenzij KANT en Cliënt schriftelijk anders overeenkomen worden geschillen uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in de rechtbank Overijssel, locatie Almelo. In weerwil daarvan is Cliënt bevoegd een geschil met KANT ter beslechting voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Deze algemene voorwaarden zijn op 28 april 2014 onder nummer 15/2014 gedeponeerd bij de rechtbank Overijssel, locatie Almelo.

Neem contact met ons op

Contact Info

  • Rubensstraat 1, 7471 HX  Goor
  • 0547 – 263640
  • info@kantadvocatuur.nl
  • www.kantadvocatuur.nl

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht